OrBinah

(Judéo-arabe en caractères hébraïques) Un haggadah de la "normalisation" israélo-marocaine))

 

 

הגדת אננורמליזציה והסכם השלום

 

בין אלמררוק ו-ישראל

 

 

 

 

 

 

 

צ' /ض/D؛   ג' /غ/gh؛  כ' خ/kh؛  ז' ج/j  ה' / (هـ là où il y a ambiguïté)

 

 

 

 

 

1-  האדי, יא אלכ'ואן, חכאית הגדת אננורמליזציה והסכם השלום בין אלמארוק ו-ישראיל. נחכיה'ה, ליכום יא אלכ'אוה בלא נקצאן בלא עלאוה. אלחוכ'מה דיאלה'ה כימא קאלו נאש זמאן: "אלכ'אוה תכון כ'אוה, מללי תנססי אלעדאוה".

 

 

 

2-  בין פאס ו-מכנאס, ו-ז'מיע בלאד אלמררוק, גאע פרחאת אננאס, יהוד ומשלמין, פי ז'מיע בלאד אלמררוק. מה בין אלבארח ו-אליום, פרח לז'אמיע ב-אננורמליזציה והסכמ השלום, ו-צ'רב עליה'ה סוארת אררבח.

 

 

 

3-  אליהוד בדאו תאני כא יג'נניו אלג'נייה די זמאן די כאנו כא יג'נניאו פ-מלחמת אלעולאם ו-די כא תקול: "וא קאאאל ליכום שדי מוחמד מרחבא ביכום א-ליהוווד"؛ ורפעו אליהוד ארראיה אלמג'רבייה פ-אדדאכיל ו-פ-בררא, ו-זאדו ג'ננאו "צות אלחאשאן ינאדי ב-חיאתכ יא צחרא" ו-"אלעיון עינייא ו-אששאקיה אלחמרא לייא ו-אלואד ואדי"...

 

 

 

4-  ו-למשלמין ד-אלמארוק, מן ז'יהתהום, בדאו כא יקולו בללי "ראה חנא ו-אליהוד דיאלנא כ'אוה-כ'אוה, סמן פי עסל, ו-שרכנא אלמלחה ו-אטטעאם ו-לפראח, חית הומה ולאד עמאמנא מן זמאנאת זמאן, ו-תראצ'עו ולאד אלמסלמאת ו-אליהודייאת. ו-אליום, יא אלכואן ראה' חשומה יקול מאזאל אלואחד שי כלאם בחאל: 'ואחד אלמחרוק ד-אליהוד, חאשא אלשאמעין'. ילא תלאקיתי יהודי, מא פיהא באס תקול לו אססאלאם עליכום؛ ו-ילא עמל פיכ כ'יר מא פיהא באס תקול לו אללאה' ירחם אלואלדין؛, ו-ילא מאת לו שי קריב, זעם גאע ו-קול לו אללאה' ירחם אלמרחום ו-ידיר אלבאראכה פ-ראסכ؛ ראה' חנא כוללנא עיבאד סידי רבבי, ז'אמענא אלימאן ב-אללאה' ו-רחמת אללאה' "...

 

 

 

5-  ו-כא יזידו אלכ'אוה אלשלמין ו-יקולו: אליהוד ראה' מעאהום אלכ'יר ולכ'מיר؛ מעאהום אלמעישה, ו-הומה כ'מירת אששוק؛ מרחבא-ביהום מייה ו-שתתה ו-שתתין מרחבא, ו-אלבלאד בלאדהום ובלאד ז'דודהום, ו-די פאת פאת ו-מאת, יאללה' לינא נעיידו ו-נעאודו ונרבחו ו-נסעדו כימא נאש ז'מאן.

 

 

 

6- קאלו אליהוד: אללה' יכ'לף עלא כואתנא אלמשלמין ד-אלמארוק, בלאדנא ו-בלאד שלטאננא אלעזיז סידנא מחמד אששאדיש אללה' ינצרו ו-ירחם באבאה' אלחשן אתתאני וז'דדו אששלטאן סידי מחמד בן יוסף די נזז'אנא מן רדיפת הטלר ופישי, ו-אללה' יז'על סידי רבבי ייששר אלימור באש - ב-ז'הד אללאה' ו-עזרת השם - תעטיה' אלמימשלה ו-לכנסת ו-יד-ושם אלמאדאי ד-"חסיד אומות העולם". אלמארוק בלאדנא פין תולדנא ועשנא פי אלאנאן ו-פין מקבורין ז'דאדנא ו-אלחכמים ו-אצצדיקים דיאלנא, זכרונם לברכה. יוא, מא תז'ידו באקי תקולו דיכ אלמתלה די כא תקול "לא אמאן פ-למשלם ואלאו יבקא רבעין שנה פ-אלקבר".

 

 7-  האכדא, בדא אלז'אמיע, יהוד ומשלמין, כא יג'נניו ו-ישטח ו-ירדח שי נשף רקודים,  ב-נהאר ו-באלליל, די מא עממרו סבק לו מתיל, פ-אלעיאד ו-בלא עיאד, פ-אלוטילאת ואששוקאת ו-אררחבאת؛ וכתר ז'ואהר אלכלאם אזזין אלמעסול אצצ'אוי בחאל קנאדל אלחנוכה פ-אלעיתון ו-אטטלויזיה, ו-כתרו אזזימאת אזזרקה ו-אזזאדוראת אלחמרה פ-אלפיסבוק. כתרו, פ-לחין, ז'מאעאת "חברות ידידים" דיאל הסכם השלום, ו-פררכ'ו אששננאקא ו-אססמאצריא ו-אלחייאחא מן כולל נוע ו-מין, בחאל סראב אזזרזור, פי כולל ז'יהא ו-קנת, ו-בקא אלז'אמיע כא ילג'א ו-יעאוד ב-דוכ אלכארתבוסטאלאת ד-זין אלכלאם אלמרצצע ולחרף אלברראק אללי סאירין מעא הלך הרוח ו-אללי רראצ'יין עליהום צחאב אלחאל, חתתא גאע בדא אלבעצ' כא ישככ ו-יקול בללי האד כתרת אלמחבבה ו-אצצוב פאיתה אצצואב ו-לקיאס ד-אלמעקול. ו-תממא בדא אלבעצ' מן כולל טרף כא ישככ ו-יתתנווא, ו-יתחשש'ש ז'נאב אזזיהות נתאעו, ו-יחוככ עלא אדדברה אלקדימה לא תברא.

 

 

 

8-  האכדאכ, בדאו בעצ' אלמשלמין כא יתכ'וופו תאני מן דאכששי די כא ישממיוה' "אררבעאת ד-אליהוד"؛ ו-בדאו כא יקאלו בללי האד להאילאלה מא היא סיוא וחדה מן אררבעאת ד-אליהוד באש תחכם אצצהיונייה דאילהום, ו-תסרק ל-למשלמין ד-אלמארוק ו-ג'יר אלמארוק אלקבלה אללולה דיאל דינהום אללי כא יאמנו בללי מנה'ה טלע אננבי דיאהום לשמיים, ו-באש תפררק בינהום ו-בין כ'ואתהום פ-אלמללה ו-אזזיהות ג'יר ב-"כתרת אלג'יטה ו-אטטבילה ו-אטטרר" די פאיתה אלקיאס؛ חית - מעא האד אלהילאלה - לאזם דאבא עלא כולל ואחד ידכול ל-זז'וקה ו-יקול חתתא הווא, ליל ו-נהאר: "תחיה ו-תעיש אלממשאלה ד-אליהוד", ילא מא קדד עלא שי בעיות, אללאה' יחפתצ', וללא ג'יר מא חבב יממאח שמו פי חיאתו, אללאה' יסתר...

 

 

 

9-  בעצ' אליהוד, מן ז'יהתהום, באן ליהום בללי בעצ' כואתהום פ-אלמללה ו-אזזיהות בדאו כא ינסאו אלמחאין די כתב עליהום סידי-רבבי, באש יתמייזו על אלגויים ו-יבקאו "עם ישראל" עלא חקקו ו-טריקו ו-עלא חשאב שרע אלהבדלה, כימא ז'א פ-מצוות אתתורה ו-אלהאגדה, ו-כימא כאנו אלאבות דיאלהום די כ'רז'ו מן מצרים ודכ'לו לארץ כימא אמרהום הקב"ה.

 

 

 

10-  האכדאכ, ג'יר בדא "הסמ השלום" בין אלמארוק ו-ישראיל, ונאצ'ת אלהאלאלה ד-אטטבילה ו-אטטרר ו-אששטיח ו-אררדיח, בדאו האדוכ כא יפככרו כואתהום אליהוד ב-אלמחאין די חכאה'ה לשאן עלא לשאן, ו-נקלאתה'ה אררסום ד-אתתאריך דיאל אלאבות ו-אלז'דוד. פככרוהום עלא סביל אלמיתאל ב-קצצת אלממלאכה ד-אלאפראתיים, ולאד אפראיים ולד סידנא יוסף די כאנו נסאו אלהבדלה ו-דאבו פ-אלג'יר מן אלגויים פי בלאד "אופראן" פ-אלמארוק ד-זמאן, ושממאו גאע נפושהום בשמית "אפריאט", ו-ב-דאשי עצאו אננאבי עזרא די כאן אמר בני ישראל ב-אררז'וע לארץ פין יעאודו יבניו אלמקדש. ו-מא נסאו-שי יפככרוהום ו-יעאודו פ-אלחין, בעד אלהילאה ד-הסכם השלום, ב-אלכתוב די חכאו עלא קצצת "מערת הנשרפים" ב-אופרן נית, די חכאת עלא אררבעין יהודי די חרקוהום אלמשלמין חיין עלאחקקאש מא בג'או-שי יתכ'ללאו עלא דינהום؛ כימא פככרוהום ב-קצצת לקתילה ד-אצצדיקה לאללה סוליקה פי פאס עלא ודד מא קבלאת-שי תוכ'רז' מן דינה'ה.

 

 

 

11- ו-אתתפכירה אללכ'ראניה גאע פ-האד אלבאב, תכ'יירו ליה'ה צחאבה'ה  (Tous les Marocains du Monde) נהאר עיד רמצ'אן ד-אלמשלמין ב-אתתמאם (2-5-2022) באש יז'יבו פ-אלפיסבוק דיאלהום ואחד אטטאבלו דיאל ואחד אלאלמאני כא יצוור שאעת להשמדה ד-לאללה סוליקה؛ ו-דג'יא ז'אב אללה' אתתישיר פ-אתתעליקאת דיאל אלכ'אוה אליהוד, חית רז'עו ז'אמיע ל-אלפיאק ו-אתתוגיצ'ה ד-זמאן, ו-בדאו כא יחככו חתתא הומא על אדדברה לא תברא ו-כא יקולו בללי לאזם דאכששי מא יתתנסא-ש באש מא יתתעאוד.

 

 

שוף האד אללינק:

 

https://www.facebook.com/groups/1997911670451981/permalink/3194531877456615/

 

 

 

12- אלחאצול ו-אלחוכמה, יא אלכ'ואן, יהוד ו-משלמין, כא תקול אלמתלה ד-אלמארוק: "בללארז' ז'א יבוס ולדו ב-מנקארו ו-עמאה'"؛ ו-אטטנז'יה אלמרראכשייה ראה' כא תטיב פ-אלבוג'ה אלהאדאה ד-אלפרנאטשי ו-מאשי ב-אששאלימו ד-לבוטאגאז. אצצואב ב-לעקל ואז'ב, ו-כתרת אצצנעה פ-אצצואב מא תחייד-ש אדדא. קאלו אלג'יואן ד-אלמארוק:

 

לכלאם אלמהצצע פקד אלמאדאק

 

ו-אלחרף אלברראק צ'ייע אלחדדה

 

יאכ אדדלל מחאכ,  יא סדי עאפאכ

 

ו-כלמת עאפאכ מא צחייד שדדה.

 

תעיידו ו-תעאודו ו-תסעדו ז'מיע פ-האד אליאמאת דיאל אלעיד אצצג'יר ו-דיאל עיד מימונה.

 

--------------------------------

 

1- Une version en caractères arabe :

 

https://orbinah.blog4ever.com/parodie-judeo-arabe-en-caracteres-arabe-une-haggadah-des-accords-de-normalisation-israelo-marocaine-1

 

2- Un texte en français en rapport avec ce qui précède:

 

"Du discours sur les relations maroco-israéliennes: Entre réalisme rationnel et incantations idylliques" 3-1-2022

 

https://orbinah.blog4ever.com/en-francais-du-discours-sur-les-relations-maroco-israeliennes-entre-realisme-rationnel-et-incantations-idylliques-1

 

 

 

 

----------------------------------

محمد المدلاوي

https://orbinah.blog4ever.com/m-elmedlaoui-publications-academiques03/05/2022
2 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 330 autres membres